Leidinio „Vėl šniokščia rėvos“ I–VII dalių rėmėjai

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
UAB „Vėjų spektras“ (direktorius Alvydas Naujėkas)
UAB „TNS Gallup“ (direktorius Žydrūnas Gaudiešius)
UAB „Švytis“ (gen. direktorius Antanas Stankus)
Įmonė „Bremena“ (savininkas Sigitas Mičiulis)
Tomas ir Irena Alijošiai, Kęstutis ir Birutė Tarvydai
Romualdas ir Daiva Jarusevičiai
Linas ir Lina Gružai, Remigijus ir Dalia Kelneriai
Romaldas bei Irma Mančai, Pranas ir Silva Macijauskai
Artūras ir Dženeta Dobilai, Nerimantas Matelis

Už suteiktas konsultacijas, leidimą naudotis asmeniniais archyvais bei kitą nefinansinę pagalbą autoriai dėkoja:

Romualdui Barauskui, Albinui Batavičiui, Adomui Butrimui, Danutei Danaitienei, Kęstučiui Demereckui, Andriui Dručkui, Genutei Gedvilienei, Romualdui Girkui, Agotai Globienei, Eugenijui ir Zinai Ivanauskams, Onai Jaudzemienei, Eugenijui Jovaišai, Algimantui Jucevičiui, Dainiui Junevičiui, Vytautui Juodkaziui, Gintarui Kasnauskui, Vytautui Kiminiui, Edmundui ir Ritai Krompalcams, Juozui Kuisiui, Zitai Lazdauskienei, Erlandui ir Aistei Lazauskams, Daliai Maciukevičienei, Raimondui Matemaičiui, Edmundui Mažrimui, Dianai ir Viktorui Milašauskams, Kaziui Misiui, Almai Mizgirienei, Jonui Ozgirdui, Onai Povilaitienei, Antanui Poškui, Daivai Pranckevičiūtei, Martynui Purvinui, Stasiui Pūtviui, Pranui Rindokui, Vidai Ringienei, Petrui Sadauskui, Jonui Samoškai, Eugenijui Skipičiui, Sigitui Stoniui, Petronėlei Šerpytienei, Valdemarui Šimėnui, Jonui Šiuriui, Onai Švedienei, Arūnui Vaicekauskui, Sabinai Vinciūnienei, Marijai Vytienei, Vytautui Useliui, Gintautui Zabielai, Birutei ir Kazimierui Žemguliams.